record: $record

Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Klachtenreglement

De BvMT hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening van de aangesloten therapeuten. Mocht u toch een klacht hebben over de zorgverlening dan nodigen wij u van harte uit om deze eerst bespreekbaar te maken met de betreffende therapeut. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen bij onze klachtcontactpersoon mevrouw O. Oort.

Mocht u een klacht willen indienen dan kan dat per mail via klachten@bvmt.nl.  Wilt u het BvMT klachtenreglement ontvangen neem dan contact op met het BvMT secretariaat.

Als u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris dan kunt u naar de onafhankelijke geschillencommissie waar uw therapeut bij aangesloten is.