Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten

Privacy Policy

De BvMT hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BvMT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.     

- Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan onze leden als wij deze nodig hebben voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van de rechten van de leden omtrent zoijn/haar persoonsgegevens, de leden hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BvMT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden. Indien een lid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van onze verenigingsleden

Persoonsgegevens van onze verenigingsleden worden door de BvMT verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de BvMT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum

- Naam praktijk, adres, plaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BvMT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.